Privacy Policy

Privacy Policy

Hair By Lin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy is helder en transparant weergegeven hoe zorgvuldig er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Hair By Lin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. De betreffende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er om uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Persoonsgegevens niet worden doorgespeeld naar derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Hair By Lin op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze respecteert.

Hair By Lin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy vragen heeft, kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Hair By Lin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over afspraken;

In het kader van bovenstaande kan Hair By Lin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Hair By Lin opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en eventuele vervolgafspraken in de toekomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen worden verstrekt aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Hair By Lin gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van het online boekingssysteem.

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met partijen waarmee wel een verwerkersovereenkomst is afgesloten zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient Hair By Lin medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Hair By Lin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Veiligheid

Hair By Lin doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de verzamelde data te waarborgen. Hiervoor zijn de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Hair By Lin en aangesloten partijen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan;
 • Het systeem dat persoonsgegevens verwerkt hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid; >Maken klanten ook een account aan voor afspraken?<
 • Er is gezorgd voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; >zie ssl-stukje hieronder<
 • Om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten worden back-ups gemaakt;
 • Maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Delen van onze website zijn versleuteld met een secure socket layer (ssl) verbinding. Ssl is een methode om via internet gegevens veilig uit te wisselen tussen de website en de webbrowser. Hierdoor zijn uw persoonlijke gegevens altijd volledig beschermd en worden deze versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Hair By Lin van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Hair By Lin of een van haar verwerkers. Daarnaast heeft u het recht Hair By Lin toestemming te verlenen om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. U kunt worden gevraagd om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan dergelijke verzoeken. U behoudt verder te allen tijde het recht de genoemde toestemming weer in te trekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan alstublieft eerst direct contact op met Hair By Lin. Komen we er samen niet uit, dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Hair By Lin
Tormentil 2
1906 DS Limmen

06-30875272

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 21-03-2019.